หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล พุกร่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
     
 
"คนเข้มแข็ง เมืองมั่นคง สังคมเป็นสุข"
 
     
    วิสัยทัศน์ ทต.พุกร่าง
พันธกิจ
 

รักษาความสะอาดบ้าน บริเวณบ้าน ถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล กำหนดมาตรการควบคุม มลภาวะน้ำ อากาศเป็นพิษ ฝุ่นละออง

การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง

การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ

บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน

การปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น คมนาคมให้สะดวก รวดเร็ว น้ำไหล ไฟสว่าง ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการพัฒนาการดำเนินชีวิตของราษฎรในตำบล มรการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการสังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ชรา ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแยกกิจกรรมจามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ

ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการบริการด้านสาธารสุขและ การเสริมสร้างภาวะทางกาย และจิตใจของประชาชน

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อดารเกษตรและประโยชน์อื่น

พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ได้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการปลูกป่าเพื่อทดแทน โดยแยกกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
เป็นการพัฒนาด้านการฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นก็ได้แก่ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยแยกกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนั้น

ส่งเสริมและสนับการพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาในทุกระดับ

การพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ของศิลปะ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
 
 
ยุทธศาสตร์ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ บุคลากรภาครัฐสู่การบริการจัดการที่ดี
เป็นการพัฒนาด้านการทำงานขององค์กร การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน การพัฒนา การให้บริหารประชาชน ให้ได้รับการสะดวกรวมเร็ว โดยแยกกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมการมีส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยแยกกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย และ กระบวนการประชาสังคม
พัฒนาด้านการ มีส่วนร่วมทางการเมือง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมือง ให้ประชาชนได้รับทราบและ มีโดยแยกกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พัฒนาระบบการให้บริการและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมือง/ประชาธิปไตย

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 7,247,481 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10