ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 209 )
37.73%
มาก ( 173 )
31.23%
ปานกลาง ( 164 )
29.60%
พอใช้ ( 1 )
0.18%
ควรปรับปรุง ( 7 )
1.26%