หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่6) [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 2019 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลพุกร่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์-มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอใช้หม้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยื่นคำขอรับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ เทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ประกาศปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ของเทศบาลตำบลพุกร่าง (เพิ่มเติม) [ 25 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ของเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 3 ก.ย. 2555 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)  
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
เทศบาลตำบลพุกร่าง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ