หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุกร่าง
 
 
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - Facebook เทศบาลตำบลพุกร่าง
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 ไฟล์แนบ
    - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - คู่มือการยื่นภาษีและจัดเก็บรายได้
    - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
    - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  o17 E-Service
    - คำร้องทั่วไป (งานไฟฟ้า - ประปา งานบริการสาธารณะ)
    - ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด
    - ร้องเรียนการทุจริต
    - ช่องทางติดต่องาน (งานกองคลัง ,งานปกครอง ,งานสวัสดิการสังคม, กองช่าง)
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 ไฟล์แนบ
    - แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ
    - ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ไฟล์แนบ
    - ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 ไฟล์แนบ
    - ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ไฟล์แนบ
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - ประกาศมาตรการจัดการในการณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ ประจำปี2564 ไฟล์แนบ
    - ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ไฟล์แนบ
    - ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิอบในส่วนราชการ ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
     
 
       
         
 
  PHUKRANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-447-2048
เทศบาลตำบลพุกร่าง
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0-3673-3166  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุกร่าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,808,267 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10